Ngày 16/09/2023, Học viên cao học Đoàn Thị Tú Uyên (nhân sự cơ hữu thuộc PTN. VLKTC) đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Phạm Kim Ngọc.

Luận văn Thạc sỹ của Tú Uyên nghiên cứu màng mỏng MAPbI3 bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) và ứng dụng vào việc chế tạo các cấu trúc linh kiện RRAM ba lớp Ag/MAPbI3/FTO và Cr/MAPbI3/FTO. Các đặc trưng về cấu trúc hình thái và trạng thái khuyết tật của màng mỏng perovskite MAPbI3 đã được khảo sát và trình bày thông qua các kết quả XRD, FT−IR, Raman, SEM, UV−Vis và PL. Đối với các cấu trúc RRAM, nhóm cũng đã khảo sát đặc trưng dòng – thế của các linh kiện sử dụng các loại điện cực kim loại khác nhau bao gồm điện cực hoạt động (Ag) và điện cực trơ (Cr) và đề xuất cơ chế đảo điện trở thuận nghịch của cấu trúc RRAM trên nền vật liệu perovskite MAPbI3 tương ứng với mỗi loại điện cực. Ngoài ra, hiện tượng đổi chiều phân cực của hành vi đảo điện trở ở các giá trị thế áp vào khác nhau và sau một số chu kỳ quét nhất định cũng đã được quan sát thấy trong quá trình khảo sát cấu trúc Cr/MAPbI3/FTO. Vì vậy, nội dung của luận văn cũng cố gắng làm rõ và đề xuất cơ chế đảo điện trở thuận nghịch của cấu trúc Cr/MAPbI3/FTO khi có sự thay đổi chiều hoạt động RS xảy ra và phân tích ảnh hưởng của điện cực Cr đến hành vi này.

Dưới đây là một số hình ảnh khác trong buổi bảo vệ của tân ThS. Đoàn Thị Tú Uyên.

Tâm trạng trước khi báo cáo:

Click on Link to get more info. about Tu Uyen.

Tổng hợp: HVD.