Ngày 16/10/2023, NCS. Phạm Thanh Tuấn Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn tại phòng F.102 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. 

Luận án Tiến sĩ của NCS. Phạm Thanh Tuấn Anh nghiên cứu về vật liệu nhiệt điện ZnO với tên Luận án “Studying thermoelectric properties of Ga and In co-doped ZnO thin films” dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Trần Cao Vinh và GS. TS. Phan Bách Thắng. 

Các thông tin công trình của NCS. Phạm Thanh Tuấn Anh xin truy cập tại Website (Pham Thanh Tuan Anh – Am-Lab (hcmus.edu.vn)) để biết thêm chi tiết. Dưới đây là một số hình ảnh của của buổi bảo vệ LATS của NCS. Phạm Thanh Tuấn Anh.