Hội Khoa học Vật liệu, Hội Vật lý Việt Nam, Viện Vật lý (VAST) và Trường Đại học Quy Nhơn đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 11 (SPMS 2019) vào các ngày 2-4 tháng 11 năm 2019 tại Quy Nhơn.

http://vmrs.org.vn/danh-muc/254/Thong-bao-so-1-Hoi-nghi-SPMS-2019.htm