PhD students

1. Tran Cao Vinh, PhD (graduted in 2009)

    Doctoral thesis: “Fabrcating Transparent Conducting Oxide Thin Films by Magnetron Sputtering”

    Supervisor : Nguyen Huu Chi, Prof. PhD

2. Pham Kim Ngoc

    Doctoral thesis: Chế tạo và khảo sát tính chất đảo điện trở thuận nghịch của cấu trúc trở nhớ sử dụng vật liệu lai hóa nanocoposite vô cơ – hữu cơ.

    Supervisor : Phan Bach Thang, Assoc. PhD

                        Tran Cao Vinh, Assoc. PhD

3. Nguyễn Hữu Kế

    Doctoral thesis:

    Supervisor : Le Vu Tuan Hung, Assoc. PhD

                        Tran Cao Vinh, Assoc. PhD

4. Phạm Thanh Tuấn Anh

    Doctoral thesis:

    Supervisor : Tran Cao Vinh, Assoc. PhD
                         Phan Bach Thang, Assoc. PhD

5. Hoàng Văn Dũng

    Doctoral thesis:

    Supervisor : Tran Cao Vinh, Assoc. PhD
                         Phan Bach Thang, Assoc. PhD